2017. január 17., kedd

Civil ellenállás 1. lecke - előzetes felszólítás közigazgatási kereset benyújtása előtt

A közigazgatási törvény értelmében közigazgatási per indítása előtt kötelező kéréssel fordultam a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőséghez, amelyben kértem a Csíkszeredai Bíróság épületébe belépésemkor történt incidens kivizsgálására benyújtott petíciómra adott hivatalos választ teljes egészében visszavonni, és egy új választ kibocsátani, amely nagyobb összhangban van a nemzeti és nemzetközi jogi előírásokkal, és így, természetesen, magyar nyelven van. 

"Alulírott Csibi Barna a közigazgatási törvény előírásai értelmében, mielőtt benyújtom a közigazgatási keresetet a bíróságra, azzal a kéréssel fordulok az önök intézéményéhez, hogy vonják vissza a 2016.11.18-i 2265299 sz. petícióra adott válaszukat, valamint bocsássanak ki egy, a törvényes előírásoknak megfelelő választ, és ezt magyar nyelven is közöljék.

Tényállás:
2016.11.18-án a Csíkszeredai Bíróságon volt dolgom, ennek megfelelően megpróbáltam bejutni az épületbe, ahol a két szolgálatos csendőr, akiknek személyazonossága nem derült ki ismételt kérésem ellenére sem, a belépési ellenőrzés során a tudomásomra hozta, hogy az illető épület Románia közigazgatási területén található, valamint, hogy beszéljek az illető említett állam hivatalos nyelvén, azaz románul. Röviden azt mondták: "Romániában vagy, beszélj románul!" Felhívnám a figyelmet, hogy székely etnikumú, magyar anyanyelvű magyar-román állampolgár vagyok.

Ezzel az incidenssel kapcsolatosan petíciót adtam be a csndőrségre, amelyben kértem, hogy a két csendőr ezen magatartásával kapcsolatosan fejezzék ki hivatalos álláspontjukat, valamint, hogy a petícióra adott választ magyar nyelven is közöljék.

Erre a petícióra adott válaszában a csendőrség parancsnoka teljes egészében alátámasztja az eseményeket, mint megtörténteket.
Mi több, megállapítja, hogy a két csendőr a törvényes előírásoknak megfelelően járt el, valamint felhívja a figyelmemet, hogy Romániában a hivatalos nyelv a román, ugyanakkor visszautasítja a magyar nyelvű válasz szolgáltatását is, azzal az indokkal, hogy az általam a petícióban megfogalmazott törvényi alap téves, a 2007. évi 282. sz. törvény 10. cikk nem tartalmaz 1. pontot, a) pontot.

Az én álláspontom ugyanakkor a következő. Valóban, a petícióban hivatkozott törvényi előírás, a 2007. évi 282. sz. törvény 10. cikk nem tartalmaz 1. pontot, a) pontot, ugyanakkor az ez által a törvény által jóváírt Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartája igen, sőt, más előírásokat is tartalmaz:

9. Cikk - Igazságszolgáltatás

1. Az olyan igazságszolgáltatási kerületekben, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedések megtételét indokolja, a Felek e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően, és azzal a feltétellel, hogy a jelen bekezdés által nyújtott lehetőségek kihasználását nem minősíti a bíró az igazságszolgáltatás rendes ügymenetét akadályozónak, vállalják, hogy a. büntetőeljárásokban:

i. biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik fél kérelmére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy

ii. garantálják a vádlott jogát, hogy saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja, és/vagy

iii. biztosítják, hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok ne minősülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és/vagy iv. az igazságszolgáltatási eljáráshoz kapcsolódó okmányokat kérelemre a regionális vagy kisebbségi nyelveken is kiállítják, ha szükséges, tolmácsok és fordítások igénybevételével úgy, hogy az ne jelentsen az érdekelteknek külön költséget;

10. Cikk - Közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek

1. Az állam azon közigazgatási kerületein, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedéseket indokolja, a Felek a nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően, abban a mértékben, ahogy az ésszerűen lehetséges, vállalják, hogy

a. i. gondoskodnak arról, hogy a közigazgatási hatóságok a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják, vagy

ii. gondoskodnak arról, hogy a közösséggel kapcsolatban álló tisztviselőik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják azokkal a személyekkel fennálló kapcsolataikban, akik hozzájuk ezeken a nyelveken fordulnak, vagy

iii. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók szóbeli és írásbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be, és választ is ezeken a nyelveken kapjanak, vagy

iv. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók írásbeli és szóbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be, vagy

v. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók jogérvényesen nyújthassanak be ilyen nyelvű dokumentumot;

A Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Kartája 9. cikk 1. pont a) értelmében tehát büntetőeljárás keretében a vádlottnak igenis joga van ahhoz, hogy saját nyelvén kommunikáljon, és azon a nyelven is kapjon választ. A bíróság által kiállított idézésekből kitűnik, hogy az épületbe való belépés is a büntetőeljárás része, mivel én, mint vádlott, a bíróság kifejezett kérésére jelentem meg az épületben.

A Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Kartája 10. cikk egyértelműsíti, hogy a közintézményeknek használniuk kell az illető nyelveket a lakossággal való érintkezésben.

Ahogy a petícióra adott válasz is megállapítja, helyesen, a törvény nemismerete vagy hiányos ismerete nem mentesíti az állampolgárt a kötelezettségei alól, ugyanúgy a köztisztviselőt sem mentesíti törvényes kötelezettségei betartása alól. A törvényes előírások nem tartalmaznak olyan feltételeket, hogy csak írásbeli petíció benyújtása esetén kötelező őket betartani, vagy ha ezekben a petíciókban helyesen van feltüntetve a törvényes előírás, mint hivatkozás.  Fordítva, petíció hiánya, vagy a petícióban a törvényes előrásokra való hivatkozás téves jellege nem mentesíti a köztisztviselőket kötelezettségeik betartása alól, mi több, nekik hivatalból kötelességük ismerni a törvényeket.

Következésképpen kérem a a 2016.11.18-i 2265299 sz. petícióra adott hivatalos válaszuk teljes visszavonását, egy új, a törvényekkel összhangban lévő válasz kiállítását, és mindezt magyar nyelven is közöljék. "

Kapcsolódó:
"Romániában élsz, beszélj románul" - nem történt visszaélés, a csendőrség szerint (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése