2017. november 15., szerda

Szalmaláng - a székely nemzetiség ellen uszít a Mandiner

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál tettem feljelentést nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetés tárgyában Szalma Györgynek a mandiner.hu.-n "Nincs székely nemzet" címmel megjelent cikke kapcsán. Sérelmezem, hogy nevezett nemes egyszerűséggel holdkórosoknak nevezi a székely nemzetiségűeket a cikkében, valamint, hogy kétségbe vonja a nemzetiségünknek az önálló létezéshez való jogát, holott a magyar alaptörvény és a nemzetiségi törvény is egyértelműsíti, hogy az etnikai, nemzetiségi hovatartozás csak és kizárólag a szabad megvalláson alapszik. Feljelentésemben a nemzeti és az európai jogrendre is hivatkozom, amely a nyelvi és az etnikai kategóriát külön, és mindkettőt kiemelten kezeli a hátrányos megkülönböztetés tilalma tárgyában. 

A feljelentés teljes szövege:

"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság részéreKérésAlulírott .............................................................................
...........................................................................a következő kéréssel fordulok önökhöz:
Tényállás:
            A Kúria Knk. VII. 37.689/2017/2. számú végzése jogerőre emelte a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát a székelység honos nemzetiségként való elismeréséért indított népszavazási kezdeményezés tárgyában. A népszavazási kezdeményezés benyújtója alulírott ...................
Magyarország Alaptörvénye XXIX. Cikk (1) pont kimondja:
“(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez.” 
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, bevezető rész kimondja:
“Magyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más népek szabadságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki,
minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága
szabad megvallásához és megőrzéséhez”.
A fentiek értelmében  én, mint székely nemzetiségű magyar állampolgár, szabadon megvallhatom és megőrizhetem nemzeti, székely önazonosságomat, és így magamat a székely nemzetiséghez tartozónak vallhatom.
A mandiner.hu internetes oldal 2017 november 14-én “Nincs székely nemzet” című, Szalma György által jegyzett cikkében a következőket közli:
Pedig nem létezik székely nemzet vagy nemzetiség, csak egy magyar nemzet van.
“Azt nem kétlem, hogy Magyarországon is lehet ezer holdkórost keríteni, aki majd székely nemzetiségűnek vallja magát.”
A 2003 évi CXXV. törvény 8. § d), e) kimondja:
“8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
d) nemzetisége,
e)  nemzetiséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”
Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 14. cikke kimondja:
“Megkülönböztetés tilalma
A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”
Következik, hogy az anyanyelv és a nemzetiség a  2003 évi CXXV. törvény értelmében is, és az Európai Emberi Jogi Egyezmény értelmében is, két különböző kategória, ebből értelemszerűen következik, hogy én, magyar anyanyelvem ellenére, lehetek a magyartól eltérő, jelen esetben székely nemzetiségű, ez csakis a szabad megvallásomtól függ, semmi mástól.
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 148. cikk (3) pont kimondja:
“Ha az 1. mellékletben felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel.”
Ebből is az következik, hogy a nemzetiséghez tartozásomnak nem feltétele, hogy elismert, Magyarországon honos nemzetiséghez tartozzam, lehetek olyan nemzetiség tagja, amely a későbbiekben kíván bizonyságot tenni, vagy egyáltalán nem kíván, vagy nem tud bizonyságot tenni, hogy megfelel a hivatalos elismerési  feltételeknek.
Ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetés tilalma, úgy az Európai Emberi Jogi Egyezményben, mint a magyar jogrendben, nem csak olyan nemzetiségekre vonatkozik, amelyek honos nemzetiségnek vannak már elismerve, hanem bármely nemzetiséghez való tartozás esetére is.
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 7. cikk kimondja:
“7. § Nemzetiséghez való tartozás miatt tilos az egyenlő bánásmód követelményének bárminemű megsértése.”
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 9. cikk kimondja:
“9. § (1) Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely
a) a nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi nemzetből történő kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi,”
A tényállást figyelembe véve megállapítható, hogy a cikkíró, eszmei, kommunikációs szinten, kétségbe vonta a székely, mint önálló nemzetiség létét, megkérdőjelezte a nemzetiségem szabad megvallásához való jogomat, leholdkórosozott engem, valamint a többi székely nemzetiségűt, valamint kijelentette, hogy székely nemzetiség nincsen, csak magyar, azaz olyan magatartást tanúsított nyilvánosan, amely a székely nemzetiségnek a többségi magyar nemzetbe való beolvasztását eredményezi.  
Kérem a hátrányos megkülönböztetés tényének megállapítását és ennek megfelelő hatósági intézkedések megtételét, ami a mandiner.hu internetes újságot, valamint annak újságíróját, nevezett Szalma Györgyöt illeti.

......................................                                                                                      2017 november 14

Bizonyító iratok:
-          Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozata
-          A mandiner.hu internetes oldal 2017 november 14-én “Nincs székely nemzet” című, Szalma György által jegyzett cikke (a teljes cikk elérhető a következő címen: http://mandiner.hu/cikk/20171114_szalma_gyorgy_nincs_szekely_nemzet)
 "

Kapcsolódó:
Nincs székely nemzet (mandiner.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése