2016. július 28., csütörtök

Csíkszeredai székelyzászló-ügy - a Székely Köztársaság Kormányának perbelépési kérelme a panaszos oldalán

Perbelépési kérelmet nyújtottam be a Székely Köztársaság Kormánya megbízásából a Tőke Ervin a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség elleni ügyben, amely ügy tárgya Tőke Ervin óvása az alperes által kirótt 10.000 lejes szabálysértési bírság ellen, amelyet azért rótt ki a hatóság, mert Tőke Ervin közterületen felállította a székely zászlót. A kérelmemben arra hivatkozok, hogy a panaszos vállaltan nem székely, hanem magyar etnikumú, ezért őt csak közvetett módon, de engem, mint vállaltan székely etnikumú személyt közvetlenül sért a román alkotmány által is garantált etnikai önazonosságom hátrányos megkülönböztetés nélküli kifejezésében a székely zászló közterületről való eltávolíttatása szabálysértési eljárás keretében, tekintetbe véve, hogy a román etnikumúaknak az egész országban számos helyen, de Csíkszeredában is van köztéren felállított lobogója.  Hivatkozok a Marosvásárhelyi Ítélőtábla végleges, a csíkszeredai városi önkormányzat tanácsterméből a székely zászlót kitiltó határozatára, amely megállapítja, hogy a székely zászló tulajdonképpen " a székely zászló".
"Perbelépési kérelem

Elnök úr

Alulírott Csibi Barna perbelépési kérelmet fogalmazok meg a panaszos oldalán.

Indoklás:

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla az 1086/96/2015 sz. iratcsomóban hozott 361/2016.05.17 sz. végleges határozatában megállapítja, hogy a szabálysértési jegyzőkönyben említett, Tőke Ervin által felállított zászló a székely zászló.

Felhívom a bíróság figyelmét, hogy Tőke Ervin a hivatalos népszámláláson nem székely etnikumú, hanem magyar etnikumú személynek vallotta magát, Ellenben én a hivatalos népszámláláson magamat székelynek vallottam, ezért az alperes azon cselekménye, hogy egy közterületen felállított székely zászlót eltávolít, és a felállítóját 10.000 lejre bírságolja, közvetlenül sérti az román alkotmány 6. cikk (1) pont által garantált etnikai önazonosságom szabad kifejezését és fejlesztését:

"(1) Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez."

Mi több, az alkotmány 6. cikk (2) előírja:

"(2) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését célzó állami védő intézkedéseknek meg kell felelniük a többi román állampolgárhoz viszonyítva az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma elveinek."

Romániában számos példa van román etnikumúak zászlajának közterületeken történő felállítására, ilyen példa Csíkszeredában is van, a Majláth Gusztáv Károly téren, az Ismeretlen katona szobrával szemben.

Teljességgel ellentétes az alkotmány előírásaival, de a hátrányos megkülönböztetés tilalmi elveivel is, hogy a román etnikumúak zászlaját fel lehessen állítani közterületen, a székely zászló felállítása pedig szabálysértésnek minősüljön. A szabálysértést megállapító hatóság munkatársai hiányos tudáról tettek tanúbizonyságot, ugyanis nem ismerték a zászló igazi jelentését, amelyet a Marosvásárhelyi Ítélőtábla végleges határozatban szögezett le, éspedig azt, hogy a zászló a székely zászló. Azáltal, hogy hibásan hajtották végre hivatali kötelességüket, egyrészt megsértették az alkotmányos jogomat az etnikai önazonosságom szabad kifejezésére, ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetés tilalmi elveit is, így az Emberi Jogok Európai Konvenciójábsn előírt jogokat is.

Ugyanakkor pénzben kifejezhető kárt okoztak Tőke Ervinnek is, aki a zászlót felállította.

Következésképpen kérem a büntető jegyzőkönyv megsemmisítését. valamint annak megállapítását, hogy az eljáró hatósági személyek visszaéltek a hivatalukból fakadó hatalmukkal.

Maradok tisztelettel
Csibi Barna"

Kapcsolódó:
MINDENNAPI TRIANON: SZÉKELYFÖLDÖN KITŰZTÉK A SZÉKELY ZÁSZLÓT – A RENDŐRSÉG AZONNAL KÖZBELÉPETT (alfahir.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése