2016. augusztus 23., kedd

Megjött a válasz a NVB-tól - elutasítják a Kárpátalja függetlenségét célzó népszavazási kezdeményezést

Megérkezett a válasz a Nemzeti Választási Bizottságtól a székely kormány Ukrajna Európai Uniós csatlakozási szerződésének feltételes elfogadása tárgyában benyújtott népszavazási kezdeményezésének kedvezőtlen elbírálásáról. A kérdés hitelesítését elutasító határozat értelmében a népszavazásra javasolt kérdés beleesik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tiltott tárgykörbe, nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettséget sért, mivel valamely állam belső joghatóságába kíván beleavatkozni, amely ellentétes az ENSZ Alapokmányának 2. cikk 7. pontjával. Továbbá formai okok miatt sem elfogadható a kérdés, mivel nyelvtanilag összetett mondat, és a tagmondatok egyenként is kérdésnek minősülhetnek. Hivatkozás történt arra is, hogy az NVB értelmezésében előfordulhat olyan elméleti helyzet, amikor valaki Kárpátalján népszavazás szervezését támogatná, de a Beregszászi járás népszavazását nem.


Kapcsolódó:
Leadásra kerültek a népszavazási kérdés hitelesítéséhez szükséges aláírások (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2016. augusztus 18., csütörtök

Az atombombák Hiroshimára és Nagaszakira nem népirtás véletlenül?

Feljelentést tettem a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon a II. világháború végén az Amerikai Egyesült Államok Légierejének kötelékében szolgáló személyek által Hiroshima és Nagaszaki japán városokra ledobott atombombás támadás népirtás jellege miatt. Felhívom a figyelmet, hogy a támadások következtében több tízezres vagy akár százezres nagyságrendben pusztultak el a japán etnikumhoz tartozó személyek, valamint hogy a támadás célja kifejezetten ez az etnikai indíttatású népirtás volt. Leszögezem azt is, hogy a népirtás bűncselekménye a nemzetközi jogrend szerint függetlenül elkövetésének időpontjától, nem elévülő bűncselekmény.

"A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság részére

 Közlemény

 Alulírott Csibi Barna, a Büntetőbíróság tudomására kívánom hozni ismereteimet a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmánya 6. cikk a), b), c) pontjai által meghatározott népirtás bűncselekménye tárgyában, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Légierejének kötelékébe tartozó személyek követtek el.

Felhívnám a figyelmet, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Állandó Bizottsága által 1968 november 26-án elfogadott, a népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények elévülésének kizárásáról hozott Egyezmény 1. cikk a), b), c) pontjai értelmében elkövetésük időpontjától függetlenül nem évülnek el a nevezett bűncselekmények.

Tényállás:

1945 augusztus 6-án egy "Enola Gay" feliratot viselő repülő Hiroshima japán város fölé repült, nem sokkal ezután, 600 méteres magasságban a város fölött egy atombomba robbant, amely azonnal elpusztított 70-80.000 japán etnikumú személyt, és még legalább ugyanennyi pusztult el később a bomba következményeitől.

1945 augusztus 9-én egy repülő Nagaszaki japán város fölé repült, nem sokkal ezután, 508 méteres magasságban a város fölött egy atombomba robbant, amely elpusztított 70-80.000 japán etnikumú személyt, azonnal, vagy később a bomba következményeiként.

 A tettesek:
Hiroshima "küldetés":
Ifj. Paul W. Tibbets ezredes – pilóta és repülőgépparancsnok
Robert A. Lewis kapitány – másodpilóta; az Enola Gay általános parancsnoka
Thomas Ferebee őrnagy – bombázópilóta
Theodore "Dutch" Van Kirk kapitány – navigátor
William S. Parsons kapitány – küldetésparancsnok
Jacob Beser főhadnagy– radarkezelő (az egyetlen személy, aki mindkét támadásban résztvett)
Morris R. Jeppson alhadnagy – fegyverzetkezelő
George R. "Bob" Caron tizedes – géppuskakezelő
Wyatt E. Duzenbury tizedes - repülőmérnök
Joe S. Stiborik tizedes – radarkezelő Robert H. Shumard tizedes – repülőmérnök
Richard H. Nelson közkatona – VHF rádiókapcsolattartó

Nagaszaki "küldetés":
George W. Marquardt kapitány– repülőgépparancsnok
James M. Anderson alhadnagy– segédpilóta
Russell Gackenbach alhadnagy – navigátor
James W. Strudwick kapitány – bombázópilóta
Jacob Beser főhadnagy – radarkezelő James R. Corliss tizedes – repülőmérnök
Warren L. Coble tizedes – rádiós kapcsolattartó
Joseph M. DiJulio tizedes – radarkezelő Melvin H. Bierman tizedes – géppuskakezelő
Ifj. Anthony D. Capua tizedes – segédmérnök

Kérném a Főügyészt, hogy indítson eljárást a fenti bűncselekmények tárgyában. Minden, az esetekkel kapcsolatos, a tudomásomra jutó egyéb információt is közölni fogok, és kérem, hogy a nyomozás eredményéről engem is tájékoztassanak.

Tisztelettel
Csibi Barna

Információforrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki

U.i. Kötelességem jelen feljelentésről a japán kormányt is tájékoztatni, ugyanakkor a japán kormányt tanúnak javasolom ebben a nyomozásban, mint ezen bűncselekmények elszenvedőjét"

2016. augusztus 10., szerda

Úriember válasz - Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának válasza a Székely Köztársaság Kormányának megkeresésére


Kapcsolódó:
Legyenek dák szimbólumok Sepsiszentgyörgy zászlaján - az elképzelést a Székely Köztársaság is felkarolja (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem is érti, ki van feljelentve, miért vagy hogy

Megfellebbeztem a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a Nemzeti Választási Bizottság EU kilépési népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését elutasító határozata elleni panaszomra adott elutasító végzését. Érvelésemben rámutatok, hogy noha valóban nem az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatásköre a Nemzeti Választási Bizottság határozatai felülvizsgálati kérelmének vizsgálata, de az esetlegesen a Nemzeti Választási Bizottság által elkövetett hátrányos megkülönböztetés tényállásának megállapítása igenis az ő hatásköre az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőségi tv. előírásai értelmében. Arra is rámutatok, hogy jelen esetben a magyar nép önrendelkezési jogának, annak a jognak a korlátozása, hogy szabadon válassza meg azt a politikai rendszert, amelyben élni kíván, amennyiben törvényi eszközökkel történik, apartheid bűncselekménynek minősül. 

Kapcsolódó:
Nem hatásköre (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2016. július 29., péntek

A Korán vallási alapú népirtásra buzdít - az iszlám "vallás" törvényen kívül helyezését kéri a Székely Köztársaság Kormánya

Feljelentést tettem a Budapesti Nyomozó Ügyészségen vallási alapú népirtásra, emberiesség elleni bűncselekményekre, vallási alapú apartheidre, vallási alapú gyilkosságra való felbújtás és gyűlöletbeszéd tárgyában, a Korán vallási szövegeire alapozva. A Korán számos teljesen nyílt, más vallásúak elleni akár tömeges erőszakos cselekedetre való uszítást tartalmaz. Ez alapján kérvényeztem a Magyarországi Iszlám Tanács, a Magyar Iszlám Közösség, a Magyarországi Muszlimok Egyháza elnevezésű vallási intézmények törvényen kívül helyezését, valamint az összes iszlamista, tehát a Koránt követő személy büntetőjogi felelősségre vonását a fenti bűncselekmények elkövetéséért. 

Kapcsolódó:
A Korán magyarul (Magyar Elektronikus Könyvtár)

2016. július 28., csütörtök

Csíkszeredai székelyzászló-ügy - a Székely Köztársaság Kormányának perbelépési kérelme a panaszos oldalán

Perbelépési kérelmet nyújtottam be a Székely Köztársaság Kormánya megbízásából a Tőke Ervin a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség elleni ügyben, amely ügy tárgya Tőke Ervin óvása az alperes által kirótt 10.000 lejes szabálysértési bírság ellen, amelyet azért rótt ki a hatóság, mert Tőke Ervin közterületen felállította a székely zászlót. A kérelmemben arra hivatkozok, hogy a panaszos vállaltan nem székely, hanem magyar etnikumú, ezért őt csak közvetett módon, de engem, mint vállaltan székely etnikumú személyt közvetlenül sért a román alkotmány által is garantált etnikai önazonosságom hátrányos megkülönböztetés nélküli kifejezésében a székely zászló közterületről való eltávolíttatása szabálysértési eljárás keretében, tekintetbe véve, hogy a román etnikumúaknak az egész országban számos helyen, de Csíkszeredában is van köztéren felállított lobogója.  Hivatkozok a Marosvásárhelyi Ítélőtábla végleges, a csíkszeredai városi önkormányzat tanácsterméből a székely zászlót kitiltó határozatára, amely megállapítja, hogy a székely zászló tulajdonképpen " a székely zászló".
"Perbelépési kérelem

Elnök úr

Alulírott Csibi Barna perbelépési kérelmet fogalmazok meg a panaszos oldalán.

Indoklás:

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla az 1086/96/2015 sz. iratcsomóban hozott 361/2016.05.17 sz. végleges határozatában megállapítja, hogy a szabálysértési jegyzőkönyben említett, Tőke Ervin által felállított zászló a székely zászló.

Felhívom a bíróság figyelmét, hogy Tőke Ervin a hivatalos népszámláláson nem székely etnikumú, hanem magyar etnikumú személynek vallotta magát, Ellenben én a hivatalos népszámláláson magamat székelynek vallottam, ezért az alperes azon cselekménye, hogy egy közterületen felállított székely zászlót eltávolít, és a felállítóját 10.000 lejre bírságolja, közvetlenül sérti az román alkotmány 6. cikk (1) pont által garantált etnikai önazonosságom szabad kifejezését és fejlesztését:

"(1) Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez."

Mi több, az alkotmány 6. cikk (2) előírja:

"(2) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését célzó állami védő intézkedéseknek meg kell felelniük a többi román állampolgárhoz viszonyítva az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma elveinek."

Romániában számos példa van román etnikumúak zászlajának közterületeken történő felállítására, ilyen példa Csíkszeredában is van, a Majláth Gusztáv Károly téren, az Ismeretlen katona szobrával szemben.

Teljességgel ellentétes az alkotmány előírásaival, de a hátrányos megkülönböztetés tilalmi elveivel is, hogy a román etnikumúak zászlaját fel lehessen állítani közterületen, a székely zászló felállítása pedig szabálysértésnek minősüljön. A szabálysértést megállapító hatóság munkatársai hiányos tudáról tettek tanúbizonyságot, ugyanis nem ismerték a zászló igazi jelentését, amelyet a Marosvásárhelyi Ítélőtábla végleges határozatban szögezett le, éspedig azt, hogy a zászló a székely zászló. Azáltal, hogy hibásan hajtották végre hivatali kötelességüket, egyrészt megsértették az alkotmányos jogomat az etnikai önazonosságom szabad kifejezésére, ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetés tilalmi elveit is, így az Emberi Jogok Európai Konvenciójábsn előírt jogokat is.

Ugyanakkor pénzben kifejezhető kárt okoztak Tőke Ervinnek is, aki a zászlót felállította.

Következésképpen kérem a büntető jegyzőkönyv megsemmisítését. valamint annak megállapítását, hogy az eljáró hatósági személyek visszaéltek a hivatalukból fakadó hatalmukkal.

Maradok tisztelettel
Csibi Barna"

Kapcsolódó:
MINDENNAPI TRIANON: SZÉKELYFÖLDÖN KITŰZTÉK A SZÉKELY ZÁSZLÓT – A RENDŐRSÉG AZONNAL KÖZBELÉPETT (alfahir.hu)