2018. március 21., szerda

A Székelyek Világszövetsége elnevezés alatt futó Facebook trollok aranyköpései

A Székelyek Világszövetsége Facebook csoportot működtető, vagy azokhoz köthető személyek összehangolt támadásba kezdtek a személyem ellen, előbb az említett  csoportban, majd a saját idővonalamon is. Ez a támadás egyidejű azzal, hogy a román bíróság kihozta és közölte a végleges ítéletét, amelyben felfüggesztett börtönre ítélnek engem rasszista, fasiszta és idegengyűlölő eszmék terjesztéséért (erről bővebben itt).

Szemelvények az illető gyalázkodó kommentekből:

Incze Dániel Hunor szerint én, valmilyen rejtélyes értelmezés alapján, a megszálló oldalon állok:


Benke Csabi ésszerűtlen provokációnak nevezi a cselekményeket, amikért el lettem ítélve, közben saját magát hirdeti, mint fiatal harcost. Ti hallottatok róla? Aztán, felsorolva más ismeretlen személyeket, mint hivatkozási alapot, levonja a szerinte logikus következtetést, hogy én vagyok a szekus. 


Mihály András hozzászólásánál figyelembe kell venni, hogy az illető félig román, és nagyon gyatrán beszél és ír magyar nyelven. Incze Gyula pedig a fenti Inczének a bátyja, két verőlegénnyel a saját házamban fenyegetett meg, hogy hagyjam abba a Székely Köztársaság eszméjének terjesztését. Egyébként, hogy a házában laktam volna 3 hónapig, az közönséges hazugság. 


Incze Dániel Hunor, Benke Csaba vagy Mihály András valamilyen érthetetlen oknál fogva eddig még nem szenvedte el a román rezsim elnyomását, pedig ők magukat, saját állításuk szerint, hatalmas székely önrendelkezési harcosoknak tartják. Egyelőre a szabadságharcuk, úgy látszik, kimerül abban, hogy engem gyalázzanak, miközben a felfüggesztett börtönbüntetésemet töltöm. Várható, hogy a székelyek nemzetiségként való bejegyzése mögül is kihátrál ez az azóta Inczével bekeményített troll társaság, mivel nekik egy céljuk volt, magyar kormányellenes diverziót kelteni, és, hogy ez nem sikerült, az ügy már nem is érdekes számukra.

Önálló székely nemzetiség - ahogy én játszom

Az alábbi levelet küldtem el a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségéhez, villámpostai levél formájában:

"A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségéhez

Jó napot kívánok

Alulírott Csibi Barna a következő kéréssel fordulok az Önök szervezetéhez:

Jómagam vagyok az a magánszemély, aki a székelyek önálló nemzetiségként való elismeréséért indított népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtotta.

Megállapítható, hogy a kezdeményezés sajnos nem aratott osztatlan sikert a Magyar Országgyűlés többségét kitevő Fidesz, de a többi politikai formáció politikusai között sem, nagyon nagy gyanakvással fogadták azt.

Mivel azt gondolom, hogy a székelyek önálló nemzetiségként való elismerésének, a székely kisebbségi, vagy nemzetiségi önkormányzatok létrejöttének elsősorban az egy tömbben élő bukovinai székely származásúak látnák az előnyeit, valamint

Mivel azt gondolom, hogy önöknek, mint ezen bukovinai székely származású emberek törvényesen bejegyzett érdekvédelmi szervezetének is ugyanúgy szívügye a jelenleg Romániához tartozó Székelyföldön élő tömbszékelység sorsának javítása, amit a székelység hivatalosan elismert, a nemzetközi jog szerint önrendelkezésre, tehát akár önálló állam alapítására is feljogosító, nemzetiségi jogi státusa véleményem szerint nagyban elő tudna segíteni, valamint

Mivel Magyarország a testvéri, szintén Szent Korona-hű ruszin népet is elismert nemzetiségi státusra emelte, azt a ruszin népet, amelyet a jelenlegi Ukrajnában ugyanúgy üldöznek, mint a többi nemzetiséget, sőt, még csak el sem ismerik a létezésüket hivatalosan,

Kérem Önöket, hogy fontolják meg, hogy a kezdeményezés sikerre vitelét lobbitevékenységgel támogassák. 

Jelenleg körülbelül 950 aláírás gyűlt össze a törvény által előírt minimálisan 1000 aláírásból, amely ahhoz szükséges, hogy a Magyar Országgyűlés elé kerülhessen szavazásra a kérdés. 

Az aláírásgyűjtés a parlamenti választások időtartamára, folyó év május 18-ig szünetel, utána egy hónap áll majd a rendelkezésre ahhoz, hogy egy kényelmes számú 1300-1350 aláírást hivatalosan is be lehessen nyújtani. 

Az igényelt lobbitevékenységre elsősorban a Magyar Országgyűlésnek a kezdeményezés szempontjából kedvező kimenetelű szavazása érdekében van szükség, a parlamenti többség meggyőzésében, hogy a kezdeményezés nemzetpolitikai szempontból kifejezetten előnyös és nem hátrányos. 

Előre is köszönöm

Üdvözlettel
Csibi Barna"

Kapcsolódó:

2018. március 20., kedd

A Székely Köztársaság állásfoglalása a marosvásárhelyi katolikus iskola körüli ismételt botrány ügyében – az ügy kimeríti az apartheid bűncselekmény tényállását


A Székely Köztársaság állásfoglalása a marosvásárhelyi katolikus iskola körüli ismételt botrány ügyében – az ügy kimeríti az apartheid bűncselekmény tényállását


A Székely Köztársaság ismételten felhívja a figyelmet, hogy az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. cikk c) kimondja:

“Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni:

 

c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”
            A Székely Köztársaság ismételten felhívja a figyelmet, hogy a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, 1965 december 21-én New Yokban elfogadott nemzetközi egyezmény I. rész 1. cikk leszögezi:
“Ezen egyezmény szövegében a „faji megkülönböztetés” kifejezés minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása.
            Következik, hogy az apartheid bűncselekmények értelmezésében a „faji csoport” kifejezés nem csak a rasszra, hanem a nemzetiségi vagy etnikai származásra is vonatkozik.
            Fentiek vonatkozásában egyértelmű, hogy amennyiben a művelődéshez való jogot akár törvényhozási vagy egyéb hatósági intézkedéssel (esetünkben ez a magyar nyelvű tanintézmény megszüntetése) korlátozzák valamely faji csoport  (esetünkben a magyar és székely etnikai, nemzetiségi csoport) esetében, az apartheid bűncselekménynek, az emberiesség elleni bűncselekményekkel azonos fajsúlyú bűncselekménynek minősül.
            A Székely Köztársaság ismételten felszólítja az érintetteket, hogy a politikai tömörülésekre való mutogatás, a megoldásnak más által való megvalósítására való várakozás helyett az érintett gyerekek szülei tegyenek feljelentést apartheid bűncselekmény elkövetésének tárgyában a román bűnüldöző szerveknél, majd, amennyiben nem lesznek elégedettek a a román igazságszolgáltatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal, forduljanak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Ugyanakkor az apartheid bűncselekmények kivizsgálására hivatott Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot is megkereshetik egy keresettel, ehhez jogi személyiség szükséges.  

2018 március 20

2018. március 13., kedd

Rövidtávú a székely memóriája, szerintem sokan már azt se tudják, ki az a Tudose

A Legfelsőbb Semmítőszék mellett Ügyészség felhívása, hogy egészítsem ki a (szerintük) hiányos feljelentésemet Mihai Tudose ügyében. Nyilván közben az Országos Diszkriminációellenes Tanács gyorsan megbírságolta az illetőt, hogy ne lehessen büntetőfelelősségre vonni. Most fogadok, hogy a büntetőeljárás megnemkezdésének hivatalos magyarázata az lesz, hogy már ugyanazért a tettért meg lett bírságolva, és a kettős büntethetőség kizárásának elve alapján már nem vonható büntetőjogi felelősségre. (nem mintha ez megakadályozta volna ugyanezt az ügyészséget, hogy ellenem büntetőeljárást kezdeményezzen)Kapcsolódó:
Embereket felakasztani etnikai hovatartozásuk miatt, az nem NÉPIRTÁS? - A székely kormány is feljelentést tett Mihai Tudose ellen (Ruszin Kárpátalja)
Mihai Tudose: Am fost la CNCD pentru afirmaţiile privind arborarea steagului secuiesc. Nu a fost vorba despre incitare la ură (adevarul.ro)

2018. március 12., hétfő

Jelképes egyesülés? Nézzük meg, mi a véleménye erről Toroczkainak

Átiratban kérte a Székely Köztársaság, hogy fogadjon el egy "jelképes" egyesülési nyilatkozatot Erdéllyel (vagy Székelyfölddel) Ásotthalom önkormányzata, amely leszögezné, hogy az illető önkormányzat mindent megtesz az 1918 december 22-i Kolozsvári Nemzetgyűlés határozatának jogerőre emeléséért, amely határozat kimondja, hogy Erdély magyarajkú lakossága Magyarország keretein belül kíván maradni. 

Az elképzelés alapját az adta, hogy több, mint száz moldáv település helyi önkormányzata "jelképes" egyesülési nyilatkozatot fogadott el Romániával, ugyanakkor Parva erdélyi település önkormányzata is elfogadott egy ilyen, szintén "jelképes" egyesülési nyilatkozatot Moldva Köztársasággal. Parva település határozata egyébként azt mondta ki, hogy a település, a jelképes egyesülés mellett, mindent megtesz, hogy Moldva Köztársaság és Románia egyesülése a valóságban is létrejöhessen egy 1918-ban elfogadott ú.n. Egyesülési Határozat jelenkori jogerőre emelésével.

Az átiratra elvileg az átvétel után számítva 15 nap áll a hivatal rendelkezésére válaszlevél megfogalmazása céljából.Kapcsolódó:
Hadd lám azt a "jelképes" egyesülési nyilatkozatot Magyarországgal (vagy a Székely Köztársasággal) (Ruszin Kárpátalja)
Parva, prima localitate din Romania care a votat o "declaratie de unire" cu Republica Moldova (www.timponline.ro)

2018. március 10., szombat

Hadd lám azt a "jelképes" egyesülési nyilatkozatot Magyarországgal (vagy a Székely Köztársasággal)

Felbuzdulva azon, hogy több moldáv település helyi önkormányzata "jelképes" egyesülési nyilatkozatot fogadott el Romániával, ugyanakkor Parva erdélyi település önkormányzata is elfogadott egy ilyen, szintén "jelképes" egyesülési nyilatkozatot Moldvával, a Székely Köztársaság felszólítja Csíkszereda önkormányzatát, hogy ugyancsak fogadjon el egy, nyilván szintén "jelképes" egyesülési nyilatkozatot akár Magyarországgal, akár a Székely Köztársasággal. Természetesen jogalap az van, az 1918 december 22-i Kolozsvári Nemzetgyűlés határozata, amely kimondja, hogy Erdély magyarajkú lakossága Magyarország keretein belül kíván maradni.Kapcsolódó:
A Moldovai Köztársasággal történő egyesülésről írtak alá nyilatkozatot egy község képviselői (szabadsag.ro)
Parva, prima localitate din Romania care a votat o "declaratie de unire" cu Republica Moldova (www.timponline.ro)

Erdélyből kitiltott hazafiak a Székely Szabadság Napja alkalmából - Marik Mátyás

Marik Mátyás magyar állampolgárt a Székely Szabadság Napja alkalmából Székelyvásárhelyen tartott autonomista tüntetésre menet, a borsi magyar-román gúnyhatárátkelőn tartóztatták fel a román hatóságok és hozták a tudomására, hogy nem léphet a Románia által megszállt Erdély területére. Noha a 2005 évi 102 sürgősségi kormányrendelet az uniós állampolgárok szabad mozgásáról az Európai Unió területén belül, 33.cikk egyértelműsíti, hogy egy uniós állampolgár kitiltása Románia, mint uniós ország területéről csak bírósági végzéssel valósítható meg, ilyent a határrendészek, természetesen, nem mutattak. Marad a két másik, az országba való belépés engedélyezésének megtagadását eredményező indok közötti találgatás, az illető személy vagy nem mutatott érvényes személyazonosságit, ami szintén nem esedékes, ugyanis a jegyzőkönyv szerint a személy érvényes útiokmányt mutatott fel, vagy pedig olyan, megalapozott adatok állnak a határrendészek birtokában, amelyek szerint a személy a közrendre, közbiztonságra vagy nemzetbiztonságra veszélyt jelent.  Marik Mátyás megkeresésünkre elmondta, hogy nem ez az első eset, hogy jogellenesen kiutasítják Románia területéről, és mivel egyértelmű, hogy semmi megalapozott indokot nem tudnak felhozni a román hatóságok, amiért őt ne engednék be Románia területére, természetesen közigazgatási bíróságon támadja meg a kiutasítást, és Strasszburgig viszi az ügyet. Amennyiben az Európai Emberi Jogi Bíróság kártérítést ítél meg számára, azt az autonomista mozgalom támogatására adományozza. Marik Mátyás jogi képviseletét Menyhárt Gabriella erdélyi nemzeti jogvédő látja el.

Kapcsolódó:
Nagyobb részvételre számítanak az idei székely szabadság napján (www.hirado.hu)