2017. november 17., péntek

A Székely Köztársaság a világon elsőként ismerte el a Katalán Köztársaságot

A Székely Köztársaság jegyzékben ismerte el de jure a Katalán Köztársaságot. Az erre vonatkozó dokumentumokat Carles Puigdemont emigráns katalán köztársasági elnök Facebook oldalára küldte üzenetben a Székely Köztársaság illetékese.


Kapcsolódó:
"Akarja-e, hogy Magyarország elismerje a Katalán Köztársaságot?" (Ruszin Kárpátalja)
https://www.facebook.com/KRLSPuigdemont/

2017. november 15., szerda

Szalmaláng - a székely nemzetiség ellen uszít a Mandiner

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál tettem feljelentést nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetés tárgyában Szalma Györgynek a mandiner.hu.-n "Nincs székely nemzet" címmel megjelent cikke kapcsán. Sérelmezem, hogy nevezett nemes egyszerűséggel holdkórosoknak nevezi a székely nemzetiségűeket a cikkében, valamint, hogy kétségbe vonja a nemzetiségünknek az önálló létezéshez való jogát, holott a magyar alaptörvény és a nemzetiségi törvény is egyértelműsíti, hogy az etnikai, nemzetiségi hovatartozás csak és kizárólag a szabad megvalláson alapszik. Feljelentésemben a nemzeti és az európai jogrendre is hivatkozom, amely a nyelvi és az etnikai kategóriát külön, és mindkettőt kiemelten kezeli a hátrányos megkülönböztetés tilalma tárgyában. 

A feljelentés teljes szövege:

"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság részéreKérésAlulírott .............................................................................
...........................................................................a következő kéréssel fordulok önökhöz:
Tényállás:
            A Kúria Knk. VII. 37.689/2017/2. számú végzése jogerőre emelte a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát a székelység honos nemzetiségként való elismeréséért indított népszavazási kezdeményezés tárgyában. A népszavazási kezdeményezés benyújtója alulírott ...................
Magyarország Alaptörvénye XXIX. Cikk (1) pont kimondja:
“(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez.” 
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, bevezető rész kimondja:
“Magyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más népek szabadságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki,
minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága
szabad megvallásához és megőrzéséhez”.
A fentiek értelmében  én, mint székely nemzetiségű magyar állampolgár, szabadon megvallhatom és megőrizhetem nemzeti, székely önazonosságomat, és így magamat a székely nemzetiséghez tartozónak vallhatom.
A mandiner.hu internetes oldal 2017 november 14-én “Nincs székely nemzet” című, Szalma György által jegyzett cikkében a következőket közli:
Pedig nem létezik székely nemzet vagy nemzetiség, csak egy magyar nemzet van.
“Azt nem kétlem, hogy Magyarországon is lehet ezer holdkórost keríteni, aki majd székely nemzetiségűnek vallja magát.”
A 2003 évi CXXV. törvény 8. § d), e) kimondja:
“8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
d) nemzetisége,
e)  nemzetiséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”
Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 14. cikke kimondja:
“Megkülönböztetés tilalma
A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”
Következik, hogy az anyanyelv és a nemzetiség a  2003 évi CXXV. törvény értelmében is, és az Európai Emberi Jogi Egyezmény értelmében is, két különböző kategória, ebből értelemszerűen következik, hogy én, magyar anyanyelvem ellenére, lehetek a magyartól eltérő, jelen esetben székely nemzetiségű, ez csakis a szabad megvallásomtól függ, semmi mástól.
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 148. cikk (3) pont kimondja:
“Ha az 1. mellékletben felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel.”
Ebből is az következik, hogy a nemzetiséghez tartozásomnak nem feltétele, hogy elismert, Magyarországon honos nemzetiséghez tartozzam, lehetek olyan nemzetiség tagja, amely a későbbiekben kíván bizonyságot tenni, vagy egyáltalán nem kíván, vagy nem tud bizonyságot tenni, hogy megfelel a hivatalos elismerési  feltételeknek.
Ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetés tilalma, úgy az Európai Emberi Jogi Egyezményben, mint a magyar jogrendben, nem csak olyan nemzetiségekre vonatkozik, amelyek honos nemzetiségnek vannak már elismerve, hanem bármely nemzetiséghez való tartozás esetére is.
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 7. cikk kimondja:
“7. § Nemzetiséghez való tartozás miatt tilos az egyenlő bánásmód követelményének bárminemű megsértése.”
A 2011 évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogállásáról, 9. cikk kimondja:
“9. § (1) Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely
a) a nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi nemzetből történő kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi,”
A tényállást figyelembe véve megállapítható, hogy a cikkíró, eszmei, kommunikációs szinten, kétségbe vonta a székely, mint önálló nemzetiség létét, megkérdőjelezte a nemzetiségem szabad megvallásához való jogomat, leholdkórosozott engem, valamint a többi székely nemzetiségűt, valamint kijelentette, hogy székely nemzetiség nincsen, csak magyar, azaz olyan magatartást tanúsított nyilvánosan, amely a székely nemzetiségnek a többségi magyar nemzetbe való beolvasztását eredményezi.  
Kérem a hátrányos megkülönböztetés tényének megállapítását és ennek megfelelő hatósági intézkedések megtételét, ami a mandiner.hu internetes újságot, valamint annak újságíróját, nevezett Szalma Györgyöt illeti.

......................................                                                                                      2017 november 14

Bizonyító iratok:
-          Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozata
-          A mandiner.hu internetes oldal 2017 november 14-én “Nincs székely nemzet” című, Szalma György által jegyzett cikke (a teljes cikk elérhető a következő címen: http://mandiner.hu/cikk/20171114_szalma_gyorgy_nincs_szekely_nemzet)
 "

Kapcsolódó:
Nincs székely nemzet (mandiner.hu)

2017. november 14., kedd

Az oláh Razvan Rotaru szerint nincsenek székelyek - lássuk, mit gondol erről az Országos Diszkriminációellenes Tanács

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál tettem feljelentést Razvan Rotaru szociáldemokrata párti képviselő nyilvános és a médiában is, az interneten is megtalálható kijelentése miatt, miszerint nem léteznek székelyek. 

A szöveg kivonatos formában, magyar nyelven:

"Alulírott Csibi Barna feljelentést teszek nevezett Razvan Rotaru szociáldemokrata képviselő nyilvános kijelentése miatt, amit 2017 november 6-án tett egy sajtótájékoztató keretében és amelyben kijelenti, hogy nem léteznek székelyek. Ez a kijelentése az internet nyilvánosságára került.

    Felhívnám a figyelmet, hogy az internet a hatályos törvények értelmében közterületnek számít.

    Ezzel a kijelentéssel hátrányosan meg lettem különböztetve, mivel magamat székely etnikumúnak tartom, és ezt a legutóbbi népszámlálás alkalmával is kinyilvánítottam. Ugyanakkor a 2011-es népszámlálási adatok 1665 székelyt tartanak nyilván.

    A létezéshez való jogomat a román alkotmány 22. cikk biztosítja. Ez sérült, valamint az alkotmány 6. cikkében leszögezett, az etnikai önazonossághoz való jogom.

    A hátrányos megkülönböztetés tiltásáról szóló kormányrendelet 2. cikk 1. pont értelmében létező jogok el nem ismerése szintén hátrányos megkülönböztetésnek minősül. "
Kapcsolódó:
Comunicat de presă - Parlamentar PSD Răzvan Rotaru (agerpress.ro)

2017. november 13., hétfő

Nem bűncselekmény a pozsonyligetfalusi vérengzés, és a Benes dekrétumok sem - a tót ügyészek szerint a feljelentő a rosszindulatú revizionistaKapcsolódó:

Soványka, de valami - a szlovák legfelsőbb ügyésznél tesz feljelentést a fővárosi főügyészség a felvidéki népirtások ügyében (Ruszin Kárpátalja)

Székely nemzetiség - a Székelyek Világszövetségének hivatalos álláspontja

SAJTÓKÖZLEMÉNY

           A Székelyek Világszövetsége felhívja a tisztelt anyaországi - és a határon túli - média figyelmét a honossági beadványunkkal kapcsolatos néhány olyan, rendkívül fontos tényre, amelyek lényegét úgy tűnik mindeddig nem sikerült számukra is érthetően kommunikálnunk. (Ez lehet a mi hibánk is.)

           Beadványunk lényegét tekintve azt célozza, hogy a székelységet a hatályos magyar jogszabályok szerinti nemzetiségként bejegyezzék, és ezáltal jelenlétét kimutathatóvá tegyék itt, Magyarországon is. Tehát még ha kvázi kisebbségként is jegyzik be a székelységet, ezáltal csupán ennyit, és semmi többet nem fog a székelyek jogállása - valamint nemzettudata és az összmagyarsághoz való viszonya - változni.

          Ugyanis amellett, hogy a székelyeket, mint elismert nemzetiséget kimutathatóvá tesszük, a magyar állampolgársággal már rendelkező székelyek esetében ezen státuszuk, az ezzel nem rendelkezők esetében pedig a jövőbeni igénylés lehetősége továbbra is változatlanul megmarad. Tehát ez a kisebbségi állapot csupán annyit változtat, hogy a hatályos jogi kategóriák szerint is kimutathatóvá tesz egy egyébként vitathatatlanul létező népet. Így aztán - és ez talán a legfontosabb - többé a románok sem mondhatják majd, hogy a székely nép nem létezik.

          A beadvánnyal, illetve a népszavazással semmilyen hátsó vagy titkolt szándékunk nincs, csupán a saját nemzettudatunkat szeretnénk kimutatni a legalább annyira fontos magyar nemzettudat mellett. A kettő nem üti és nem is ütheti egymást, hiszen testvérnemzet vagyunk! Ezért viszont magyar testvéreinknek is meg kell érteni, hogy fontos számunkra a székely nemzettudatunk megélése, megerősítése és védelme.

          Biztosíthatjuk a magyarországi politikusokat, pártokat is, hogy a Székelyek Világszövetségének indíttatásából eredően a legkevésbé sem célja nemzetünk megosztása, és nem is lehet az, mert nagyon jól tudjuk, hogy csak együtt vagyunk erősek. Tudniuk kell, hogy a székely akkor lesz a legjobb magyar, ha minél székelyebbé tud válni. Köt minket elődeink akarata is, akik vérüket adták e nemzetért, és ezúton biztosítjuk az összmagyarságot, hogy nemzetünket érő támadás esetén ezt az áldozatot mi is bármikor meghoznánk.

          A Székelyek Világszövetsége arra kéri tehát magyar testvéreinket, és az anyaországi politikai pártokat, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézeteket vallanak, hogy segítsenek nekünk ebben a küzdelemben, és előlegezzék meg a bizalmukat felénk, mert amit teszünk, azt a székely nemzettudat, és vele együtt az összmagyarság erősítéséért tesszük.

Tisztelettel:
 Székelyek Világszövetsége

Kapcsolódó:
A Székelyek Világszövetsége sajtónyilatkozata a honossági beadvánnyal kapcsolatosan (szabadszekely.blogspot.com)

2017. november 8., szerda

Székely nemzetiség - elutasította a Kúria a fellebbezést, jöhet az aláírásgyűjtés

Jogerősen elutasította a Kúria a székelyek magyarországi nemzetiségként való bejegyzési,  a Nemzeti Választási Bizottság által jóváhagyott kérelme elleni fellebbezést. A kérelmet a Székelyek Világszövetsége nyújtotta be, a fellebbezés kérelmezőjének személyazonosságát nem hozta nyilvánosságra a Kúria. Mivel ez a döntés jogerős, következhet a törvény értelmében kért 1000 támogatói aláírás összegyűjtése azokon a hiatalos aláírásgyűjtő íveken, amelyeket a Nemzeti Választási Bizottság fog rendelkezésre bocsátani.


Kapcsolódó:
Nemzetiség lehet a székely - megteremtve ezzel az önrendelkezéshez szükséges jogi alapot (Ruszin Kárpátalja)

2017. október 30., hétfő

"Akarja-e, hogy Magyarország elismerje a Katalán Köztársaságot?"

Népszavazási kezdeményezés benyújtásához szükséges támogatói aláírásgyűjtést jelentett be a Székelyek Világszövetsége a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál. Az országos népszavazásra javasolt kérdés a következő: "Akarja-e Ön, hogy Magyarország elismerje a Katalán Köztársaságot?"

Mivel az aláírásgyűjtési akciót a NAIH tudomásul vette, 30 támogatói aláírásra van szükség magyar állampolgárok részéről a népszavazási kezdeményezés benyújtásához a Nemzeti Választási Irodához.

The Sekler World Organization declares signature collecting at the National Information Protecting Institute, prior to initiate an official referendum regarding the recognition of the Catalan Republic by Hungary. There is 30 supporting signatures needed in order to legally initiate a referendum at the National Election Committee.

Kapcsolódó:

Székelyföld... Katalónia...(Ruszin Kárpátalja)